Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг - {SWD(2016) 457 final} {SWD(2016) 458 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the temporary application of a generalised reverse charge mechanism in relation to supplies of goods and services above a certain threshold - {SWD(2016) 457 final}{SWD(2016) 458 final}
Дата на документа: 21/12/2016
№ на документ: COM(2016) 811
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове