Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 87/217/EEC of the Council, Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council, Council Directive 86/278/EEC and Council Directive 94/63/EC as regards procedural rules in the field of environmental reporting and repealing Council Directive 91/692/EEC
Дата на документа: 15/12/2016
№ на документ: COM(2016) 789
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове