Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (Бюджетен ред 12.02.01 „Осъществяване и развитие на единния пазар на финансови услуги“)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget Line 12.02.01 Implementation and development of the single market for financial services)
Дата на документа: 29/03/2017
№ на документ: COM(2017) 145
Вид документ: Препоръка за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове