Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се заемe от името на Европейския съюз в Световната търговска организация, във връзка с промяната на честотата за прегледите на търговската политика в рамките на СТО в параграф В, подточка ii) от приложение 3 към Споразумението за СТО и с изменението на процедурния правилник на Органа за преглед на търговската политика
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the World Trade Organization on the modification of the frequency of WTO Trade Policy Reviews in paragraph C(ii) of Annex 3 of the WTO Agreement and the rules of procedure of the Trade Policy Review Body
Дата на документа: 24/03/2017
№ на документ: COM(2017) 137
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове