Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за прилагането на законодателството на ЕС относно отпадъците за периода 2010—2012 година Прилагане на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, Директива 86/278/ЕИО относно утайките от отпадъчни води, Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и Директива 2006/66/ЕО относно батериите и акумулаторите
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of EU waste legislation for the period 2010-2012 Implementation of Directive 2008/98/EC on waste, Directive 86/278/EEC on sewage sludge, Directive 1999/31/EC on the landfill of waste, Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste, Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), and Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators
Дата на документа: 27/02/2017
№ на документ: COM(2017) 88
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове