Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, и временно прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, and provisional application of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Дата на документа: 24/04/2017
№ на документ: COM(2017) 186
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове