Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета {SWD(2017) 202 final}{SWD(2017) 203 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU {SWD(2017) 202 final}{SWD(2017) 203 final}
Дата на документа: 26/04/2017
№ на документ: COM(2017) 253
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове