Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Създаване на европейски стълб на социалните права {SWD(2017) 200 final}{SWD(2017) 201 final}{SWD(2017) 206 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Establishing a European Pillar of Social Rights {SWD(2017) 200 final}{SWD(2017) 201 final}{SWD(2017) 206 final}
Дата на документа: 26/04/2017
№ на документ: COM(2017) 250
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове