Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Последваща оценка на европейските столици на културата за 2015 г. (Монс и Пилзен) {SWD(2017) 135 final}{SWD(2017) 137 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Ex Post evaluation of the 2015 European Capitals of Culture (Mons and Pilsen) {SWD(2017) 135 final}{SWD(2017) 137 final}
Дата на документа: 27/04/2017
№ на документ: COM(2017) 193
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове