Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПАКЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕТО СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ План за действие относно укрепването на SOLVIT: довеждане на ползите от единния пазар до гражданите и предприятията {SWD(2017) 210 final}
Заглавие на английски: COMPLIANCE PACKAGE COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Action plan on the Reinforcement of SOLVIT: Bringing the benefits of the Single Market to citizens and businesses {SWD(2017) 210 final}
Дата на документа: 02/05/2017
№ на документ: COM(2017) 255
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове