Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и Исландия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion on behalf of the European Union of an Agreement between the European Union and Iceland on supplementary rules in relation to the instrument for financial support for external borders and visa, as part of the Internal Security Fund, for the period 2014 to 2020
Дата на документа: 08/05/2017
№ на документ: COM(2017) 199
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове