Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад от 2016 г. за прилагането на Хартата на основните права на ЕС {SWD(2017)162}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2016 - Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights {SWD(2017)162}
Дата на документа: 18/05/2017
№ на документ: COM(2017) 239
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове