Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА с оценка на степента, в която държавите членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL assessing the extent to which the Member States have taken the necessary measures in order to comply with Directive 2013/40/EU on attacks against information systems and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA
Дата на документа: 13/09/2017
№ на документ: COM(2017) 474
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове