Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Tехническа корекция на финансовата рамка за 2018 г. в съответствие с промените в БНД (ЕСС 2010) (член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020) за актуализиране и замяна на Съобщение COM(2017)220 final ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Tехническа корекция на финансовата рамка за 2018 г. в съответствие с промените в БНД (ЕСС 2010) (член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020) за актуализиране и замяна на Съобщение COM(2017)220 final
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2018 in line with movements in GNI (ESA 2010) (Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020) updating and replacing Communication COM(2017)220 final ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2018 in line with movements in GNI (ESA 2010) (Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020) updating and replacing Communication COM(2017)220 final
Дата на документа: 15/09/2017
№ на документ: COM(2017) 473
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове