Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение 2012/232/ЕС на Съвета за даване на разрешение на Румъния да прилага мерки за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision 2012/232/EU authorising Romania to apply measures derogating from Article 26(1)(a) and Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Дата на документа: 25/09/2017
№ на документ: COM(2017) 543
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове