Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Междинна оценка на Третата здравна програма (2014—2020 г.) съгласно Регламент (ЕС) № 282/2014 за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) {SWD(2017)331} {SWD(2017)333}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Mid-term evaluation of the 3rd Health programme 2014-2020 under Regulation (EU) No 282/2014 on the establishment of a third programme of Union action in the field of health (2014-2020) {SWD(2017)331} {SWD(2017)333}
Дата на документа: 11/10/2017
№ на документ: COM(2017) 586
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове