Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила №№ 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 и 134 на ООН, на глобални технически правила №№ 6 и 15 на ООН, на процедурния правилник на Работна група 29 и на Общите насоки за регулаторните процедури на ООН и преходните разпоредби в правилата на ООН, както и по отношение на предложенията за три нови правила на ООН и едно ново глобално техническо правило на ООН и на предложението за нова обща резолюция ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила №№ 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 и 134 на ООН, на глобални технически правила №№ 6 и 15 на ООН, на процедурния правилник на Работна група 29 и на Общите насоки за регулаторните процедури на ООН и преходните разпоредби в правилата на ООН, както и по отношение на предложенията за три нови правила на ООН и едно ново глобално техническо правило на ООН и на предложението за нова обща резолюция
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 and 134, to UN Global Technical Regulations Nos 6 and 15, to the Rules of Procedure of WP.29 and to the General Guidelines for UN regulatory procedures and transitional provisions in UN Regulations, and as regards proposals for three new UN Regulations, one new UN Global Technical Regulation and a proposal for a new Mutual Resolution ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 and 134, to UN Global Technical Regulations Nos 6 and 15, to the Rules of Procedure of WP.29 and to the General Guidelines for UN regulatory procedures and transitional provisions in UN Regulations, and as regards proposals for three new UN Regulations, one new UN Global Technical Regulation and a proposal for a new Mutual Resolution
Дата на документа: 18/10/2017
№ на документ: COM(2017) 602
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове