Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Междинна оценка на програмата „Коперник“ (2014 — 2020 г.) {SWD(2017)347}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Mid-term evaluation of the Copernicus programme (2014-2020) {SWD(2017)347}
Дата на документа: 23/10/2017
№ на документ: COM(2017) 617
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове