Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Допълване на дневния ред на по-доброто регулиране: по-добри решения за по-добри резултати {SWD(2017)675}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Completing the Better Regulation Agenda: Better solutions for better results {SWD(2017)675}
Дата на документа: 24/10/2017
№ на документ: COM(2017) 651
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове