Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно правилата, приети от органа по назначаването на всяка институция с цел прилагане на Правилника за персонала ПРИЛОЖЕНИЕ Правила, приети по споразумение между институциите ПРИЛОЖЕНИЕ Правила за прилагане в институциитеПРИЛОЖЕНИЕ Консолидирани таблициПРИЛОЖЕНИЕ Правила за прилагане в агенциите
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the rules adopted by the appointing authority of each institution to give effect to the Staff Regulations ANNEX Rules adopted by agreement between institutionsANNEX Implementing rules in the institutions ANNEX Consolidated TablesANNEX Implementing rules in agencies
Дата на документа: 26/10/2017
№ на документ: COM(2017) 632
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове