Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на министрите и Съвместния комитет за сътрудничество, създадени със Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет на министрите, процедурните правила на Съвместния комитет за сътрудничество и процедурните правила на подкомитетите, създадени от Съвместния комитет за сътрудничество ПРИЛОЖЕНИЯ към Съвместно предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на министрите и Съвместния комитет за сътрудничество, създадени със Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет на министрите, процедурните правила на Съвместния комитет за сътрудничество и процедурните правила на подкомитетите, създадени от Съвместния комитет за сътрудничество
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on the Union?s behalf in the Joint Ministerial Committee and the Joint Cooperation Committee established by the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Canada of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Ministerial Committee, the Terms of Reference of the Joint Cooperation Committee and the Terms of Reference of the subcommittees established by the Joint Cooperation Committee. ANNEXES to the Joint Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on the Union's behalf in the Joint Ministerial Committee and the Joint Cooperation Committee established by the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Canada of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Ministerial Committee, the Terms of Reference of the Joint Cooperation Committee and the Terms of Reference of the subcommittees established by the Joint Cooperation Committee.
Дата на документа: 31/10/2017
№ на документ: JOIN(2017) 40
Вид документ: Съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове