Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1018 на Комисията от 29 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде съобщавана от инвестиционните посредници, пазарните оператори и кредитните институции (Официален вестник на Европейския съюз L 155 от 17 юни 2017 г.)
Заглавие на английски: CORRIGENDUM to Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1018 of 29 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards specifying information to be notified by investment firms, market operators and credit institutions (Official Journal of the European Union L 155 of 17 June 2017)
Дата на документа: 06/11/2017
№ на документ: C(2017) 7245
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове