Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ в съответствие с член 58 от Директива 2010/63/EС относно защитата на животните, използвани за научни цели {SWD(2017)353}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS in accordance with Article 58 of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes {SWD(2017)353}
Дата на документа: 08/11/2017
№ на документ: COM(2017) 631
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове