Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвета за асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с внасянето на допълнение в приложение I-A и, в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, във връзка с преизчисляването на графика за премахване на износните мита, установен в приложения I-В и I-Г към Споразумението за асоцииране ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвета за асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с внасянето на допълнение в приложение I-A и, в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, във връзка с преизчисляването на графика за премахване на износните мита, установен в приложения I-В и I-Г към Споразумението за асоцииране
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the Union within the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards supplementing Annex I-A, and in the Association Committee in Trade configuration, on recalculating the schedule of export duty elimination set out in Annexes I-C and I-D to the Association Agreement ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the Union within the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards supplementing Annex I-A, and in the Association Committee in Trade configuration, on recalculating the schedule of export duty elimination set out in Annexes I-C and I-D to the Association Agreement
Дата на документа: 16/11/2017
№ на документ: COM(2017) 663
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове