Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на количественото ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1370/2013 determining measures on fixing certain aids and refunds related to the common organisation of the markets in agricultural products, as regards the quantitative limitation for buying-in skimmed milk powder
Дата на документа: 24/11/2017
№ на документ: COM(2017) 692
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове