Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно междинната оценка за изпълнението на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2014 — 2020 г. {SWD(2018)86}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the mid-term evaluation of the implementation of the Europe for Citizens programme 2014-2020 {SWD(2018)86}
Дата на документа: 06/04/2018
№ на документ: COM(2018) 170
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове