Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с актуализирането на приложение III (Сближаване) относно правилата, приложими по отношение на стандартизацията, акредитацията, оценката на съответствието, техническите регламенти и метрологията, и приложение XVI (Обществени поръчки) към споразумението ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с актуализирането на приложение III (Сближаване) относно правилата, приложими по отношение на стандартизацията, акредитацията, оценката на съответствието, техническите регламенти и метрологията, и приложение XVI (Обществени поръчки) към споразумението
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, in the Association Committee meeting in trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other, concerning the update of Annex III (Approximation) concerning rules applicable to standardisation, accreditation, conformity assessment, technical regulation and metrology, and Annex XVI (Public Procurement) to the Agreement ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union, in the Association Committee meeting in trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other, concerning the update of Annex III (Approximation) concerning rules applicable to standardisation, accreditation, conformity assessment, technical regulation and metrology, and Annex XVI (Public Procurement) to the Agreement
Дата на документа: 04/05/2018
№ на документ: COM(2018) 258
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове