Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори с Кабо Верде за сключване на протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейските общности и Кабо Верде ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори от името на Европейския съюз за подновяване на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде {SWD(2018)193} {SWD(2018)194}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations with Cabo Verde for the conclusion of a Protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement between the European Communities and Cabo Verde ANNEX to the Recommendation for the COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the renewal of the protocol to the Fisheries Partnership Agreement with Cabo Verde {SWD(2018)193} {SWD(2018)194}
Дата на документа: 16/05/2018
№ на документ: COM(2018) 299
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове