Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за разширяване спрямо неучастващите държави членки на приложението на Регламент (ЕС) № …/2018 за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION extending to the non-participating Member States the application of Regulation (EU) No …/2018 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting for the period 2021-2027 (the ‘Pericles IV’ programme)
Дата на документа: 31/05/2018
№ на документ: COM(2018) 371
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове