Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, дадено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006
Дата на документа: 03/08/2018
№ на документ: COM(2018) 569
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове