Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна, във връзка с приемането на решения от страна на Съвместния комитет относно процедурния правилник на Съвместния комитет и приемането на мандата на подкомитетите и работните групи ПРИЛОЖЕНИЯ към Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна, във връзка с приемането на решения от страна на Съвместния комитет относно процедурния правилник на Съвместния комитет и приемането на мандата на подкомитетите и работните групи
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Joint Committee established by the Framework Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Australia, of the other part, as regards the adoption of decisions of the Joint Committee on the Rules of procedure of the Joint Committee and the adoption of the terms of reference of the subcommittees and working groups ANNEXES to the Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Joint Committee established by the Framework Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Australia, of the other part, as regards the adoption of decision of the Joint Committee on the Rules of Procedure of the Joint Committee and on terms of reference of the subcommittees and working groups
Дата на документа: 13/08/2018
№ на документ: JOIN(2018) 25
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове