Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за разрешаване на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на определени условия, свързани с плащането за екологизиране за референтната 2018 година в Дания, Естония, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Финландия и Швеция
Заглавие на английски: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION authorising derogations from Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council and from Commission Delegated Regulation (EU) No 639/2014 as regards the implementation of certain conditions relating to the greening payment for claim year 2018 in Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Finland and Sweden
Дата на документа: 14/08/2018
№ на документ: C(2018) 5458
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове