Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз по отношение на измененията на приложенията към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и на приложените правила към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), приети от Работната група по превоза на опасни товари (WP.15) и Административния комитет на ADN ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз по отношение на измененията на приложенията към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и на приложените правила към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), приети от Работната група по превоза на опасни товари (WP.15) и Административния комитет на ADN
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union as regards the amendments to the Annexes of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) and to the Annexed Regulations to the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN), adopted by the Working Party on Transport of Dangerous Goods – WP.15 and the ADN Administrative Committee ANNEX to the COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union as regards the amendments to the Annexes of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) and to the Annexed Regulations to the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN), adopted by the Working Party on Transport of Dangerous Goods – WP.15 and the ADN Administrative Committee
Дата на документа: 17/08/2018
№ на документ: COM(2018) 598
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове