Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС), изменен с Регламент (ЕС) № 1302/2013 с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи {SWD(2018)395}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the application of Regulation (EC) No 1082/2006 on a European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) as amended by Regulation (EU) No 1302/2013 as regards the clarification, simplification and improvement of the establishment and functioning of such groupings {SWD(2018)395}
Дата на документа: 17/08/2018
№ на документ: COM(2018) 597
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове