Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за цялостното функциониране на официалния контрол в държавите членки (2014—2016 г.) за осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на храните и фуражите и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните {SWD(2018)402}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the overall operation of official controls performed in Member States (2014-2016) to ensure the verification of compliance with food and feed law, animal health and welfare rules {SWD(2018)402}
Дата на документа: 14/09/2018
№ на документ: COM(2018) 627
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове