Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за прилагането на законодателството на ЕС относно отпадъците, включително за доклада за ранно предупреждение за държавите членки, които са изложени на риск да не постигнат целта за 2020 г. по отношение на целта за подготовката за повторно използване/рециклиране на битовите отпадъци ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за прилагането на законодателството на ЕС относно отпадъците, включително за доклада за ранно предупреждение за държавите членки, които са изложени на риск да не постигнат целта за 2020 г. по отношение на целта за подготовката за повторно използване/рециклиране на битовите отпадъци {SWD(2018)413} {SWD(2018)414} {SWD(2018)415} {SWD(2018)416} {SWD(2018)417} {SWD(2018)418} {SWD(2018)419} {SWD(2018)420} {SWD(2018)421} {SWD(2018)422} {SWD(2018)423} {SWD(2018)424} {SWD(2018)425} {SWD(2018)426}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of EU waste legislation, including the early warning report for Member States at risk of missing the 2020 preparation for re-use/recycling target on municipal waste ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of EU waste legislation, including the early warning report for Member States at risk of non-compliance with the 2020 preparation for re-use / recycling target on municipal waste {SWD(2018)413} {SWD(2018)414} {SWD(2018)415} {SWD(2018)416} {SWD(2018)417} {SWD(2018)418} {SWD(2018)419} {SWD(2018)420} {SWD(2018)421} {SWD(2018)422} {SWD(2018)423} {SWD(2018)424} {SWD(2018)425} {SWD(2018)426}
Дата на документа: 24/09/2018
№ на документ: COM(2018) 656
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове