Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на второто заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака, във връзка с приемането на посочените в член 10, параграфи 2 и 3 насоки за екологосъобразно временно съхранение на живак, различен от отпадъци, съдържащи живак
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the second meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury with regard to the adoption of guidelines on the environmentally sound interim storage of mercury, other than waste mercury, referred to in its Article 10, paragraphs 2 and 3
Дата на документа: 26/09/2018
№ на документ: COM(2018) 657
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове