Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Резюме на Обобщаващия доклад за изпълнението на Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали {SWD(2018)438}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Summary of the Synthesis Report on the operation of Regulation (EU) No 649/2012 concerning the export and import of hazardous chemicals {SWD(2018)438}
Дата на документа: 17/10/2018
№ на документ: COM(2018) 697
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове