Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението на споразуменията за свободна търговия 1 януари 2017 г. — 31 декември 2017 г. {SWD(2018)454}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Implementation of Free Trade Agreements 1 January 2017 - 31 December 2017 {SWD(2018)454}
Дата на документа: 31/10/2018
№ на документ: COM(2018) 728
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове