Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в Съвместния комитет, създаден в съответствие с член 41, параграф 1 от Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в Съвместния комитет, създаден в съответствие с член 41, параграф 1 от Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established in accordance with Article 41(1) of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of value added tax ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established in accordance with Article 41(1) of the Agreement between the European union and the Kingdom of Norway on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of the value added tax
Дата на документа: 12/12/2018
№ на документ: COM(2018) 832
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове