Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за преглед и актуализиране на втория план за изпълнение на задълженията на Европейския съюз в съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители {SWD(2018)495}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the review and update of the second European Union Implementation Plan in accordance with Article 8 (4) of Regulation No 850/2004 on persistent organic pollutants {SWD(2018)495}
Дата на документа: 04/01/2019
№ на документ: COM(2018) 848
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове