Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 14-ата среща на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, по отношение на някои изменения на приложения II, VIII и IX към нея
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 14th Conference of the Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal with regard to certain amendments of Annexes II, VIII and IX thereto
Дата на документа: 23/01/2019
№ на документ: COM(2019) 11
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове