Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex XI (Electronic communication, audiovisual services and information society) to the EEA Agreement ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex XI (Electronic communication, audiovisual services and information society) to the EEA Agreement
Дата на документа: 31/01/2019
№ на документ: COM(2019) 31
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове