Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно междинната оценка на програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. {SWD(2019)382}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the mid-term evaluation of the Consumer Programme 2014-2020 {SWD(2019)382}
Дата на документа: 07/11/2019
№ на документ: COM(2019) 490
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове