Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на ЕС в рамките на Съвместния съвет, създаден съгласно Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите от ЮАОР, страни по СИП, от друга страна, във връзка с корекцията на някои референтни количества, съдържащи се в приложение IV към СИП ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на ЕС в рамките на Съвместния съвет, създаден съгласно Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите от ЮАОР, страни по СИП, от друга страна, във връзка с корекцията на някои референтни количества, съдържащи се в приложение IV към СИП
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the EU, in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part, as regards the adjustment of certain reference quantities contained in Annex IV of the EPA ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken, on behalf of the EU, in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part, as regards the adjustment of certain reference quantities contained in Annex IV of the EPA
Дата на документа: 05/10/2020
№ на документ: COM(2020) 633
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове