Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Съобщение от 2020 г. относно политиката на ЕС за разширяванеПРИЛОЖЕНИЯ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Съобщение от 2020 г. относно политиката на ЕС за разширяване {SWD(2020)350} {SWD(2020)351} {SWD(2020)352} {SWD(2020)353} {SWD(2020)354} {SWD(2020)355} {SWD(2020)356}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2020 Communication on EU enlargement policyANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2020 Communication on EU enlargement policy {SWD(2020)350} {SWD(2020)351} {SWD(2020)352} {SWD(2020)353} {SWD(2020)354} {SWD(2020)355} {SWD(2020)356}
Дата на документа: 06/10/2020
№ на документ: COM(2020) 660
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове