Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Световния форум за хармонизация на правилата за превозните средства към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 и 153 на ООН, по отношение на предложенията за промени в глобални технически правила № 7, 15 и 18, по отношение на предложението за изменения на обща резолюция M.R.3, по отношение на предложенията за две нови правила на ООН във връзка с движението на заден ход и информационните системи, уведомяващи при потегляне, както и по отношение на предложението за ново глобално техническо правило относно определянето на мощността на електрическите превозни средства ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Световния форум за хармонизация на правилата за превозните средства към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 и 153 на ООН, по отношение на предложенията за промени в глобални технически правила № 7, 15 и 18, по отношение на предложението за изменения на обща резолюция M.R.3, по отношение на предложенията за две нови правила на ООН във връзка с движението на заден ход и информационните системи, уведомяващи при потегляне, както и по отношение на предложението за ново глобално техническо правило относно определянето на мощността на електрическите превозни средства
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 and 153, as regards the proposals for modifications to Global Technical Regulations Nos 7, 15 and 18, as regards the proposal for amendments to Mutual Resolution M.R.3, as regards the proposals for two new UN Regulations in relation to reversing motion and moving off information systems, and as regards the proposal for a new Global Technical Regulation on the determination of electric vehicle power ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 and 153, as regards the proposals for modifications to Global Technical Regulations Nos 7, 15 and 18, as regards the proposal for amendments to Mutual Resolution M.R.3, as regards the proposals for two new UN Regulations in relation to reversing motion and moving off information systems, and as regards the proposal for a new Global Technical Regulation on the determination of electric vehicle power
Дата на документа: 14/10/2020
№ на документ: COM(2020) 656
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове