Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Оценка за 2020 г. на напредъка на държавите членки в прилагането на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и във внедряването на почти нулевоенергийни сгради и на равнища на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики в ЕС в съответствие с Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 2020 assessment of the progress made by Member States towards the implementation of the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU and towards the deployment of nearly zero-energy buildings and cost-optimal minimum energy performance requirements in the EU in accordance with the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU
Дата на документа: 14/10/2020
№ на документ: COM(2020) 954
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове