Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на четиридесетото заседание на Постоянния комитет на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the fortieth meeting of the Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Nature Habitats (Bern Convention)
Дата на документа: 16/10/2020
№ на документ: COM(2020) 654
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове