Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, буква в) от Договора за ЕО относно измененията, внесени от Европейския парламент по отношение на общата позиция на Съвета за предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ЗА ИЗВЪНДОГОВОРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ („РИМ II“) ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION in accordance with point (c) of the third subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty on the European Parliament’s amendments to the Council common position on the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE LAW APPLICABLE TO NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS ("ROME II") AMENDING THE PROPOSAL OF THE COMMISSION pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Дата на документа: 14/03/2007
№ на документ: COM(2007) 126
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове